اطلاعات فردی
  • تاریخ تولد:
    • شنبه ۲۹ دي ۱۳۴۱
  • تحصیلات:
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سیدعباس تولایی, محمدرضا هدایتی, عباس سپهرینیا
کلیدواژه ها : هپاتيت مزمن ويروسي - اينترفرون - تست بك - افسردگي
: 23007
: 251
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. بيماري مزمن كبدي نهمين علت مرگ و مير در دنيا و شايعترين علت آن هپاتيت ويروسي ميباشد. در كشور ما حدود دو ميليون نفر ناقل هپاتيت B بوده و از اين جمعيت حدود 300-200 هزار نفر به بيماري كبدي مبتلا ميباشند. شيوع هپاتيت C مزمن نيز در 200 ميليون نفر از مردم جهان گزارش شده است. مزمن بودن اين بيماري، استفاده از داروهايي از قبيل اينترفرون كه داراي عوارض رواني هستند و ترس از عوارض ناشي از بيماري از طرف ديگر ميتواند باعث ايجاد علايم رواني از جمله افسردگي در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن ويروسي شود.

روش ها. در اين مطالعه كه يك مطالعه توصيفي مقطعي است بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B و C مراجعه كننده به مركز هپاتيت تهران مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين بررسي با استفاده از دو پرسشنامه اجرا شده است. پرسشنامه اول شامل اطلاعات دموگرافيك و مشخصات و سير بيماري هپاتيت و پرسشنامه دوم پرسشنامه بك ميباشد كه يك تست استاندارد شده براي ارزيابي علايم افسردگي ميباشد. در مجموع 290 بیمار به سه گروه تقسیم شدند. دادهها با روشهای آماری t استودنت، تحلیل واریانس، همبستگی و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها. ميانگين سني بيماران 4/11 ± 4/37 با حداقل 13 و حداكثر 69 سال بود. از كل بيماران 226 نفر (9/77%) مرد و 46 نفر (1/22 %) زن بودهاند. ميانگين نمره بك در مردان (2/9 ± 5/10) و در زنان (5/10 ± 6/14) بود كه اين اختلاف معنيدار بوده است (002/0 P< ). درصد شيوع افسردگي در گروه درماني اينترفرون 7/86%، در گروه درماني اينترفرون و ريباورين 60%، در گروهي كه دارو مصرف نميكردند 1/44 % و در گروه درماني لاميوودين 7/38% بوده كه گروه درماني اينترفرون با كليه گروههاي درماني اختلاف معنيدار داشته است (01/0 P< ).

نتیجهگیری. با توجه به شيوع بالاي افسردگي در بيماران تحت درمان با اينترفرون لازم است اين بيماران همزمان تحت ارزيابي روانپزشكي نيز قرار بگيرند. افسردگي علاوه بر افت عملكرد، كاهش كيفيت زندگي، ممكن است به خودكشي بيانجامد. لذا بررسي شيوع علايم افسردگي از اهميت زيادي برخودار است.

 

نویسندگان: حسین اکبری, مسعود احمدزاد اصل, مجید کاظم, امیر داودی
کلیدواژه ها : كنترل عفونت - واكسن هپاتيت B - دندانپزشكان
: 24734
: 192
: 0
ایندکس شده در :

بررسى وضعيت واکسيناسيون دندانپزشکان شرکت کننده در چهل و دومين کنگره بينالمللى دندانپزشکان ايران در مقابل هپاتيت B و رفتارهاى کنترل عفونت در آنها

دکتر سيد مؤيد علويان*- دکتر حسين اکبري**- دکتر مسعود احمدزاد اصل*** - دکتر مجيد کاظم**** - امير داودي*****

*- دانشيار گروه آموزشى بيماريهاى داخلى دانشگاه علوم پزشکى بقيهاله (عج).

**- اندودنتيست.

***- پزشک عمومي.

****- دستيار گروه آموزشى اندودنتيکس دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى شهيد بهشتي.

*****- دانشجوى پزشکي.

چکیده

زمينه و هدف: به خاطر نقش بالقوهاى که دندانپزشکان به عنوان ناقل و ميزبان عفونتهاى مختلف مىتوانند ايفا کنند، اين مطالعه به دليل نگرانيهايى که در مورد وضعيت کنترل عفونت و بخصوص واکسيناسيون در مقابل هپاتيت B در ميان دندانپزشکان وجود دارد، طراحى و اجرا شد. روش بررسي: اين مطالعه پيمايشى آزمايشى به وسيله يک پرسشنامه خودايفاى بدون نام در کنگره ساليانه دندانپزشکان در فروردين 1383 انجام گرفت. ميزان پاسخگويى در ميان شرکتکنندگان کنگره 334 نفر معادل 75/31% بود. شرکت در اين مطالعه کاملاً اختيارى بود و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماريSPSS روايت 5/11 با آزمونهاى آمارى Mann-whiteney U ، Fisher’s Exact با در نظر گرفتن سطح معنىدارى زير 05/0 آناليز شدند. يافتهها: ميانگين و خطاى معيار سن و مدت زمان فعاليت دندانپزشکى در افراد مورد مطالعه به ترتيب57/0±9/35 سال و4/6±9/106 ماه بود و 5/54% شرکتکنندگان مرد بودند. ميزان استفاده معمول از دستکش، ماسک صورت و عينک محافظ چشم به ترتيب 1/93%، 1/87% و 8/63% بود و دندانپزشکان زن در مقايسه با مردان رفتارهاى محافظتى بهترى را نشان دادند)05/0(P<. واکسيناسيون بر عليه هپاتيت B در 9/94% افراد مورد مطالعه گزارش شد و نيز 5/1% آنان داراى ايمنى اکتسابى در مقابل هپاتيت B بودند. با اين حال از بين کليه افراد تنها در 8/74% افراد دوره کامل واکسيناسيون هپاتيت B انجام شده بود و تنها 9/47% آنها پس از واکسيناسيون نسبت به اندازهگيرى سطح آنتى بادى در سرم خود اقدام کرده بودند. بين واکسيناسيون برعليه هپاتيت B و انجام رفتارهاى محافظتى رابطه مستقيمى وجود داشت )05/0(P<. بيشترين علت عدم واکسيناسيون در افراد بدون تزريق واکسن عدم دسترسى به واکسن ذکر شده بود(1/58%). نتيجهگيري: ميزان پوشش واکسـيناسيون دندانپزشکان بر عليه هپاتيت B مشاهده شده در ايران با گزارشات ساير کشـورها مشابه است.

کليد واژهها: کنترل عفونت - واکسن هپاتيت B - دندانپزشکان.

نویسندگان: احسان فتاحی, علیرضا جباری
کلیدواژه ها : هپاتيت - واكسيناسيون - نيروهاي نظامي و خانواده
: 17473
: 30
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. هپاتيت مزمن B امروزه يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي – درماني در سراسر جهان محسوب ميشود. امروزه بسياري از موارد هپاتيت B ناشي از انتقال با روشهاي غيرپوستي و يا تلقيح پوستي ميباشد ولي دو روش كه بيشترين تأثير را در انتقال ويروس دارند، شامل: انتقال پريناتال و تماس جنسي ميباشد. اين مطالعه براي تعيين فراواني موارد مثبت HBsAg در اعضاي خانواده بيماران HBsAg مثبت در كل و نيز برحسب رابطه خويشاوندي افراد، با تأكيد بر بررسي تجمع عفونت در خانوادههاي بيماران نظامي طراحي شد.

روش ها. اعضاي خانوادة 250 بيمار مراجعهكننده به مركز هپاتيت تهران در طول سالهاي 1381-1380 بهصورت توصيفي- مقطعي بررسي شدند. پرسشنامه شامل: اطلاعات دموگرافيك بيماران، وضعيت بيماري در آنها و وضعيت واكسيناسيون و HBsAg در اعضاي خانواده تكميل شد. ميزان واكسيناسيون و سپس فراواني HBsAg در گروههاي مختلف بررسي گرديد.

یافته ها. از 1086 نفر اعضاي خانواده بيماران، HBsAg در 1057 نفر (2/97 درصد) چك شده بود. از اين تعداد 173 نفر (3/16درصد) HBsAg مثبت بودند. بيشترين فراواني در مادران افراد مبتلا (3/33 درصد) و پس از آن بهترتيب در برادر و خواهران (7/30 درصد)، پدران (8/28 درصد)، همسران (8 درصد) و فرزندان (5/6 درصد) ديده شد.

  فراواني در خانواده بيماران زن بهطور معنيداري بيش از خانواده مردان بود (8/28درصد در برابر7/11درصد، 04/0> p ). فراواني در خانواده بيماران نظامي بهطور معنيداري كمتر از خانواده غيرنظاميان بود (98/1 درصد در برابر 8/20 درصد، 01/0> p).

نتیجه گیری. بر اساس نتايج اين مطالعه خانواده افراد مبتلا در ايران يك كانون تجمع عفونت محسوب ميشوند. با اين حال بهنظر ميرسد، اهتمام بيشتر مراكز درماني نيروهاي نظامي و تقيد به نظم در خانوادههاي نظامي باعث كاهش قابل توجه فراواني HBsAg در اين گروه شده است. لذا بررسي كل اعضاي خانواده بيماران HBsAg مثبت از نظر ماركرهاي سرمي و سپس واكسيناسيون افراد منفي توصيه ميگردد.

نویسندگان:
کلیدواژه ها :
: 8182
: 3
: 0
ایندکس شده در :