اطلاعات فردی
  • تاریخ تولد:
    • شنبه ۲۹ دي ۱۳۴۱
  • تحصیلات:
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سیدعباس تولایی, محمدرضا هدایتی, عباس سپهرینیا
کلیدواژه ها : هپاتيت مزمن ويروسي - اينترفرون - تست بك - افسردگي
: 15064
: 251
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. بيماري مزمن كبدي نهمين علت مرگ و مير در دنيا و شايعترين علت آن هپاتيت ويروسي ميباشد. در كشور ما حدود دو ميليون نفر ناقل هپاتيت B بوده و از اين جمعيت حدود 300-200 هزار نفر به بيماري كبدي مبتلا ميباشند. شيوع هپاتيت C مزمن نيز در 200 ميليون نفر از مردم جهان گزارش شده است. مزمن بودن اين بيماري، استفاده از داروهايي از قبيل اينترفرون كه داراي عوارض رواني هستند و ترس از عوارض ناشي از بيماري از طرف ديگر ميتواند باعث ايجاد علايم رواني از جمله افسردگي در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن ويروسي شود.

روش ها. در اين مطالعه كه يك مطالعه توصيفي مقطعي است بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B و C مراجعه كننده به مركز هپاتيت تهران مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين بررسي با استفاده از دو پرسشنامه اجرا شده است. پرسشنامه اول شامل اطلاعات دموگرافيك و مشخصات و سير بيماري هپاتيت و پرسشنامه دوم پرسشنامه بك ميباشد كه يك تست استاندارد شده براي ارزيابي علايم افسردگي ميباشد. در مجموع 290 بیمار به سه گروه تقسیم شدند. دادهها با روشهای آماری t استودنت، تحلیل واریانس، همبستگی و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها. ميانگين سني بيماران 4/11 ± 4/37 با حداقل 13 و حداكثر 69 سال بود. از كل بيماران 226 نفر (9/77%) مرد و 46 نفر (1/22 %) زن بودهاند. ميانگين نمره بك در مردان (2/9 ± 5/10) و در زنان (5/10 ± 6/14) بود كه اين اختلاف معنيدار بوده است (002/0 P< ). درصد شيوع افسردگي در گروه درماني اينترفرون 7/86%، در گروه درماني اينترفرون و ريباورين 60%، در گروهي كه دارو مصرف نميكردند 1/44 % و در گروه درماني لاميوودين 7/38% بوده كه گروه درماني اينترفرون با كليه گروههاي درماني اختلاف معنيدار داشته است (01/0 P< ).

نتیجهگیری. با توجه به شيوع بالاي افسردگي در بيماران تحت درمان با اينترفرون لازم است اين بيماران همزمان تحت ارزيابي روانپزشكي نيز قرار بگيرند. افسردگي علاوه بر افت عملكرد، كاهش كيفيت زندگي، ممكن است به خودكشي بيانجامد. لذا بررسي شيوع علايم افسردگي از اهميت زيادي برخودار است.

 

نویسندگان: حسین اکبری, مسعود احمدزاد اصل, مجید کاظم, امیر داودی
کلیدواژه ها : كنترل عفونت - واكسن هپاتيت B - دندانپزشكان
: 17737
: 192
: 0
ایندکس شده در :

بررسى وضعيت واکسيناسيون دندانپزشکان شرکت کننده در چهل و دومين کنگره بينالمللى دندانپزشکان ايران در مقابل هپاتيت B و رفتارهاى کنترل عفونت در آنها

دکتر سيد مؤيد علويان*- دکتر حسين اکبري**- دکتر مسعود احمدزاد اصل*** - دکتر مجيد کاظم**** - امير داودي*****

*- دانشيار گروه آموزشى بيماريهاى داخلى دانشگاه علوم پزشکى بقيهاله (عج).

**- اندودنتيست.

***- پزشک عمومي.

****- دستيار گروه آموزشى اندودنتيکس دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى شهيد بهشتي.

*****- دانشجوى پزشکي.

چکیده

زمينه و هدف: به خاطر نقش بالقوهاى که دندانپزشکان به عنوان ناقل و ميزبان عفونتهاى مختلف مىتوانند ايفا کنند، اين مطالعه به دليل نگرانيهايى که در مورد وضعيت کنترل عفونت و بخصوص واکسيناسيون در مقابل هپاتيت B در ميان دندانپزشکان وجود دارد، طراحى و اجرا شد. روش بررسي: اين مطالعه پيمايشى آزمايشى به وسيله يک پرسشنامه خودايفاى بدون نام در کنگره ساليانه دندانپزشکان در فروردين 1383 انجام گرفت. ميزان پاسخگويى در ميان شرکتکنندگان کنگره 334 نفر معادل 75/31% بود. شرکت در اين مطالعه کاملاً اختيارى بود و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماريSPSS روايت 5/11 با آزمونهاى آمارى Mann-whiteney U ، Fisher’s Exact با در نظر گرفتن سطح معنىدارى زير 05/0 آناليز شدند. يافتهها: ميانگين و خطاى معيار سن و مدت زمان فعاليت دندانپزشکى در افراد مورد مطالعه به ترتيب57/0±9/35 سال و4/6±9/106 ماه بود و 5/54% شرکتکنندگان مرد بودند. ميزان استفاده معمول از دستکش، ماسک صورت و عينک محافظ چشم به ترتيب 1/93%، 1/87% و 8/63% بود و دندانپزشکان زن در مقايسه با مردان رفتارهاى محافظتى بهترى را نشان دادند)05/0(P<. واکسيناسيون بر عليه هپاتيت B در 9/94% افراد مورد مطالعه گزارش شد و نيز 5/1% آنان داراى ايمنى اکتسابى در مقابل هپاتيت B بودند. با اين حال از بين کليه افراد تنها در 8/74% افراد دوره کامل واکسيناسيون هپاتيت B انجام شده بود و تنها 9/47% آنها پس از واکسيناسيون نسبت به اندازهگيرى سطح آنتى بادى در سرم خود اقدام کرده بودند. بين واکسيناسيون برعليه هپاتيت B و انجام رفتارهاى محافظتى رابطه مستقيمى وجود داشت )05/0(P<. بيشترين علت عدم واکسيناسيون در افراد بدون تزريق واکسن عدم دسترسى به واکسن ذکر شده بود(1/58%). نتيجهگيري: ميزان پوشش واکسـيناسيون دندانپزشکان بر عليه هپاتيت B مشاهده شده در ايران با گزارشات ساير کشـورها مشابه است.

کليد واژهها: کنترل عفونت - واکسن هپاتيت B - دندانپزشکان.

نویسندگان: حسن منظوری جویباری, مریم مغانی لنکرانی
کلیدواژه ها : هپاتيت D - هپاتيت B - عوامل خطرزا - مجروحيت جنگي
: 10874
: 30
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. مجروحيت جنگي بهعنوان يك عامل خطرساز براي ابتلا به هپاتيت B و C شناخته شده است و اين احتمال وجود دارد كه براي ابتلا به هپاتيت D نيز يك عامل خطرساز باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه سابقه مجروحيت جنگي و ابتلا به هپاتيت D در مبتلايان به هپاتيت B انجام شد .

روش ها. اين مطالعه به صورت مشاهدهاي - مقطعي انجام شد. طي آن280 نفر بيمار مبتلا به هپاتيت B به دو گروه داراي سابقه مجروحيت جنگي (12 نفر) و فاقد سابقه مجروحيت جنگي (268 نفر) تقسيم شدند. دو گروه از نظر ابتلا به هپاتيت D و همچنين ديگر عوامل خطرساز بيماريهاي منتقله از راه خون شامل سابقه تزريق خون، جراحي، اعتياد تزريقي، مداخلات دندانپزشكي، حجامت، خالكوبي و اندوسكوپي مقايسه شدند .

یافته ها. 3 نفر از افراد داراي سابقه مجروحيت جنگي (25 درصد) و 13 نفر از افراد فاقد سابقه مجروحيت جنگي (9/4 درصد) به هپاتيت D مبتلا بودند (02/0= P ). خطر نسبي آلودگي به HDV در افراد داراي سابقه مجروحيت جنگي در مقايسه با افراد فاقد سابقه مجروحيت جنگي برابر 1/5 (فاصله اطمينان 95 درصد برابر 5/20 – 3/1) بهدست آمد. سابقه دريافت خون در افراد با سابقه مجروحيت جنگي بيشتر از افراد فاقد سابقه مجروحيت جنگي بود (002/0= P ). سابقه جراحي، اعتياد تزريقي، مداخلات دندانپزشكي، حجامت، خالكوبي و اندوسكوپي در دو گروه اختلاف معنيداري را نشان نداد (05/0

نتیجه گیری. اگر چه حجم نمونه كم و وجود متغيرهاي مداخلهگر همچون تزريق خون و جنس ميتواند بر نتايج اين مطالعه مؤثر بوده باشد، اما نتايج اين مطالعه، سابقه مجروحيت جنگي را بهعنوان يك عامل خطرساز احتمالي براي ابتلا به هپاتيت D معرفي كرد. مطالعات آتي با استفاده از حجم نمونه بالاتر در آينده توصيه ميشود. به علاوه انجام مطالعات غربالگري هپاتيت D در افراد داراي سابقه مجروحيت جنگي كمككننده خواهد بود .  

نویسندگان:
کلیدواژه ها :
: 6560
: 1
: 0
ایندکس شده در :