اطلاعات فردی
  • تاریخ تولد:
    • شنبه ۲۹ دي ۱۳۴۱
  • تحصیلات:
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
    • گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مجید رمضانی, مهدی عزیزآبادی فراهانی, آوید بزاز, مریم کشوری
کلیدواژه ها : کبد چرب - هپاتيت B - ناقل بيعلامت - عوامل خطرزا
: 22511
: 148
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: استئاتوز کبدى ميتواند در کنار هپاتيتهاى ويروسى، منجر به افزايش آسيب کبدى و تسريع پيشرفت به سمت فيبروز شود. با اين وجود، کمتر مطالعهاى به بررسى کبد چرب در ناقلان بى علامت مبتلا به هپاتيت B پرداخته است. مطالعهى حاضر با هدف بررسى فراوانى شواهد سونوگرافى کبد چرب و عوامل خطرزاى آن در ناقلان بيعلامت ويروس هپاتيت B مراجعه کننده به سازمان انتقال خون تهران انجام شد. مواد و روشها: مطالعهى حاضر به صورت مقطعى ـ توصيفى در 1120 بيمار ناقل بدون علامت هپاتيت B انجام شد. بيماران از بين مراجعهکنندگان به درمانگاه هپاتيت سازمان انتقال خون تهران در سالهاى 1385-1373 انتخاب شدند. دادهها شامل سن، جنس، وضعيت تأهل و آزمايشهاى CBC، LFT، PT، و پروفايل ليپيد سرم (کلسترول تام و TG) و مصرف الکل براى همهى بيماران در يک چک ليست ثبت شد. يافتهها: 106 نفر (5/9%) مبتلا به کبد چرب بودند. کبد چرب با جنس (001/0P<) و شغل (001/0P<) همبستگى معنيدارى نشان داد. کبد چرب ارتباط معنيدارى با سابقهى مصرف سيگار (009/0p=) و سابقهى بيمارى کبدى در خانواده (007/0p=) داشت. کبد چرب با سطح هموگلوبين (001/0P<)، AST (001/0P<)، ALT (001/0P<)، بيليروبين تام (004/0P=)، بيليروبين مستقيم (032/0=P) و TG (002/0P=) ارتباط معنيدارى داشت. سطوح FBS و کلسترول تام سرم ارتباط معنيدارى با کبد چرب نشان ندادند. نتيجهگيري: بر اساس مطالعهى حاضر، شواهد سونوگرافى از کبد چرب در 10% ناقلان بيعلامت هپاتيت B وجود داشت. با توجه به امکان تسريع پيشرفت بيمارى کبدى در صورت وجود کبد چرب، و بى علامتى اين بيمارى، غربالگرى بيماران از نظر استئاتوز کبدى ضرورى به نظر ميرسد. بر اساس اين مطالعه، مردان و افراد سيگارى بايد مورد توجه بيشترى قرار گيرند. با توجه به اينکه در مطالعهى حاضر از سونوگرافى به منظور تشخيص کبد چرب استفاده شده، و مطالعه فاقد گروه شاهد است، توصيه ميشود مطالعههاى ديگرى نيز با گروه شاهد در اين زمينه انجام شود.
نویسندگان: محمود نصیری, مصطفی قانعی
کلیدواژه ها : جانباز شيميايى - گاز خردل - کبد - آنزيم کبدى - آلانين آمينوترانسفراز
: 32892
: 9
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه:. اطلاعات بسيار ناچيزى از اثر ديررس گاز خردل بر کبد در دسترس است و طبق اطلاع نگارندگان، تاکنون هيچ مطالعهاى در زمينهى بررسى فعاليت آنزيمهاى کبدى در فاز تأخيرى مواجهه با گاز خردل انجام نشده است. مطالعهى حاضر با هدف بررسى فعاليت آلانين آمينوترانسفراز (ALT) در جانبازان شيميايى مواجه شده با گاز خردل و تعيين متغيرهاى مرتبط با فعاليت ALT در اين جمعيت انجام شد. مواد و روشها: مطالعهى حاضر به صورت مشاهدهاى ـ مقطعى انجام شد. نمونهها شامل 263 جانباز شيميايى مواجه شده با گاز خردل بودند که از بين مراجعان به درمانگاه فوقتخصصى ريهى بيمارستان بقيه الله در سال 1384 انتخاب شدند. ALT همهى بيماران سنجيده شد. دادههاى دموگرافيک، جانبازى، يافتههاى وضعيت ريوى و نمايهى تودهى بدن ثبت شد. ALT مساوى يا بيش از 40 واحد/ ليتر به عنوان افزايش فعاليت اين آنزيم در نظر گرفته شد. يافتهها: از 263 جانباز مواجه شده با گاز خردل، در 43 نفر (3/16%) فعاليت ALT افزايش يافته بود. محدودهيALT 94-3 واحد/ ليتر و ميانگين (±انحراف معيار) آن 22/15±43/26 واحد/ ليتر بود. ميزان خام ALT و نمايهى تودهى بدن ارتباط مستقيم معنيدارى را با يکديگر نشان دادند (013/0p=، 153/0r =). ميزان خام ALT با سن، درصد جانبازى و درصد شيميايى همبستگى معنيدار آمارى نشان نداد (05/0p >). ميانگين آنزيم در افراد داراى نمايهى تودهى بدن بيش از 25 (05/15±81/28) در مقايسه با افراد داراى نمايهى تودهى بدن کمتر يا مساوى 25 (58/14 93/21) به ميزان معنيدارى بيشتر بود (001/0P=). ميانگين ميزان ALT در بيماران داراى نمايهى تودهى بدن بيش از 25 (05/15±81/28) در مقايسه با افراد داراى نمايهى تودهى بدن کمتر يا مساوى 25 (58/14± 93/21) به طور معنيدارى بيشتر بود(001/0P=). ميانگين ALT در بيماران داراى FEV1/FVC کمتر يا مساوى 80 در مقايسه با بيماران داراى FEV1/FVC بيش از 80 به طور معنيدار بيشتر بود(05/0P=). فعاليت آنزيم با ساير متغيرهاى مورد بررسى ارتباط معنيدار آمارى نشان نداد. نتيجهگيري: اگرچه پيش از هر گونه نتيجهگيرى در زمينهى اثر گاز خردل بر ميزان فعاليت ALT نياز به اجراى مطالعهى داراى گروه شاهد وجود دارد، اما تا زمان انجام مطالعههاى آتى، پيشنهاد ميشود فعاليت اين آنزيم و شاخصهاى ديگر کبدى در جانبازان به صورت متوالى سنجيده شود.
نویسندگان: حسین اکبری, مسعود احمدزاد اصل, مجید کاظم, امیر داودی
کلیدواژه ها : كنترل عفونت - واكسن هپاتيت B - دندانپزشكان
: 23557
: 192
: 0
ایندکس شده در :

بررسى وضعيت واکسيناسيون دندانپزشکان شرکت کننده در چهل و دومين کنگره بينالمللى دندانپزشکان ايران در مقابل هپاتيت B و رفتارهاى کنترل عفونت در آنها

دکتر سيد مؤيد علويان*- دکتر حسين اکبري**- دکتر مسعود احمدزاد اصل*** - دکتر مجيد کاظم**** - امير داودي*****

*- دانشيار گروه آموزشى بيماريهاى داخلى دانشگاه علوم پزشکى بقيهاله (عج).

**- اندودنتيست.

***- پزشک عمومي.

****- دستيار گروه آموزشى اندودنتيکس دانشکده دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى شهيد بهشتي.

*****- دانشجوى پزشکي.

چکیده

زمينه و هدف: به خاطر نقش بالقوهاى که دندانپزشکان به عنوان ناقل و ميزبان عفونتهاى مختلف مىتوانند ايفا کنند، اين مطالعه به دليل نگرانيهايى که در مورد وضعيت کنترل عفونت و بخصوص واکسيناسيون در مقابل هپاتيت B در ميان دندانپزشکان وجود دارد، طراحى و اجرا شد. روش بررسي: اين مطالعه پيمايشى آزمايشى به وسيله يک پرسشنامه خودايفاى بدون نام در کنگره ساليانه دندانپزشکان در فروردين 1383 انجام گرفت. ميزان پاسخگويى در ميان شرکتکنندگان کنگره 334 نفر معادل 75/31% بود. شرکت در اين مطالعه کاملاً اختيارى بود و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماريSPSS روايت 5/11 با آزمونهاى آمارى Mann-whiteney U ، Fisher’s Exact با در نظر گرفتن سطح معنىدارى زير 05/0 آناليز شدند. يافتهها: ميانگين و خطاى معيار سن و مدت زمان فعاليت دندانپزشکى در افراد مورد مطالعه به ترتيب57/0±9/35 سال و4/6±9/106 ماه بود و 5/54% شرکتکنندگان مرد بودند. ميزان استفاده معمول از دستکش، ماسک صورت و عينک محافظ چشم به ترتيب 1/93%، 1/87% و 8/63% بود و دندانپزشکان زن در مقايسه با مردان رفتارهاى محافظتى بهترى را نشان دادند)05/0(P<. واکسيناسيون بر عليه هپاتيت B در 9/94% افراد مورد مطالعه گزارش شد و نيز 5/1% آنان داراى ايمنى اکتسابى در مقابل هپاتيت B بودند. با اين حال از بين کليه افراد تنها در 8/74% افراد دوره کامل واکسيناسيون هپاتيت B انجام شده بود و تنها 9/47% آنها پس از واکسيناسيون نسبت به اندازهگيرى سطح آنتى بادى در سرم خود اقدام کرده بودند. بين واکسيناسيون برعليه هپاتيت B و انجام رفتارهاى محافظتى رابطه مستقيمى وجود داشت )05/0(P<. بيشترين علت عدم واکسيناسيون در افراد بدون تزريق واکسن عدم دسترسى به واکسن ذکر شده بود(1/58%). نتيجهگيري: ميزان پوشش واکسـيناسيون دندانپزشکان بر عليه هپاتيت B مشاهده شده در ايران با گزارشات ساير کشـورها مشابه است.

کليد واژهها: کنترل عفونت - واکسن هپاتيت B - دندانپزشکان.

نویسندگان: حسن منظوری جویباری, مریم مغانی لنکرانی
کلیدواژه ها : هپاتيت D - هپاتيت B - عوامل خطرزا - مجروحيت جنگي
: 16165
: 30
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. مجروحيت جنگي بهعنوان يك عامل خطرساز براي ابتلا به هپاتيت B و C شناخته شده است و اين احتمال وجود دارد كه براي ابتلا به هپاتيت D نيز يك عامل خطرساز باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه سابقه مجروحيت جنگي و ابتلا به هپاتيت D در مبتلايان به هپاتيت B انجام شد .

روش ها. اين مطالعه به صورت مشاهدهاي - مقطعي انجام شد. طي آن280 نفر بيمار مبتلا به هپاتيت B به دو گروه داراي سابقه مجروحيت جنگي (12 نفر) و فاقد سابقه مجروحيت جنگي (268 نفر) تقسيم شدند. دو گروه از نظر ابتلا به هپاتيت D و همچنين ديگر عوامل خطرساز بيماريهاي منتقله از راه خون شامل سابقه تزريق خون، جراحي، اعتياد تزريقي، مداخلات دندانپزشكي، حجامت، خالكوبي و اندوسكوپي مقايسه شدند .

یافته ها. 3 نفر از افراد داراي سابقه مجروحيت جنگي (25 درصد) و 13 نفر از افراد فاقد سابقه مجروحيت جنگي (9/4 درصد) به هپاتيت D مبتلا بودند (02/0= P ). خطر نسبي آلودگي به HDV در افراد داراي سابقه مجروحيت جنگي در مقايسه با افراد فاقد سابقه مجروحيت جنگي برابر 1/5 (فاصله اطمينان 95 درصد برابر 5/20 – 3/1) بهدست آمد. سابقه دريافت خون در افراد با سابقه مجروحيت جنگي بيشتر از افراد فاقد سابقه مجروحيت جنگي بود (002/0= P ). سابقه جراحي، اعتياد تزريقي، مداخلات دندانپزشكي، حجامت، خالكوبي و اندوسكوپي در دو گروه اختلاف معنيداري را نشان نداد (05/0

نتیجه گیری. اگر چه حجم نمونه كم و وجود متغيرهاي مداخلهگر همچون تزريق خون و جنس ميتواند بر نتايج اين مطالعه مؤثر بوده باشد، اما نتايج اين مطالعه، سابقه مجروحيت جنگي را بهعنوان يك عامل خطرساز احتمالي براي ابتلا به هپاتيت D معرفي كرد. مطالعات آتي با استفاده از حجم نمونه بالاتر در آينده توصيه ميشود. به علاوه انجام مطالعات غربالگري هپاتيت D در افراد داراي سابقه مجروحيت جنگي كمككننده خواهد بود .